Práce v obore inžinierska geodézia

- predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - podklady pre projektanta,
- vytýčenie stavieb (polohové, výškové),
- deformačné merania,
- kontrolne zameranie stavebných objektov,
- zameranie a výpočet kubatúr,
- zameranie inžinierskych sietí,
- porealizačné zameranie stavby,
- digitálny model terénu,
- technická nivelácia,
- tvorba účelových máp,
- laserové skenovanie, a iné ...

             

Práce pre kataster nehnuteľností

Vyhotovenie geometrických plánov na:
- rozdelenie nehnuteľností,
- úpravu hranice nehnuteľností,
- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
- zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby),
- vyznačenie vecného,
- vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde,
- zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu
- zlúčenie nehnuteľností,
- obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí,
- pozemkové úpravy - adresné body.

             

Vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov

je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice.

Iné služby

- zisťovanie vlastníctva,
- poradenstvo
- zameranie adresných bodov